Semalt: Google Chrome-da web sahypasyny nädip blokirlemeli

Adamlaryň öz brauzerlerinde web sahypalaryna girmegini petiklemeli bolýan köp ýagdaý bar. Mysal üçin, çagalaryň käbir saýtlara girmegini çäklendirmek zerur. Şeýle hem, ene-atalar brauzer goşmaçalaryna ýa-da belli web sahypalaryna rugsatsyz girmegi çäklendirmek üçin bu diwar diwarlarynyň parol gorag hukuklary bilen galmalydyrlar. Adatça adamlar bu web sahypalaryny el bilen bloklaýarlar ýa-da faýl host usulyny ulanýarlar. Şeýle-de bolsa, buýruklary işletmek çylşyrymly prosedura bolup biler. Şonuň üçin käbir adamlar web sahypalaryna girmegi çäklendirmek üçin Google Chrome giňeltmelerini ulanýarlar.

Bu SEO gollanmasynda Semaltyň ýokary hünärmeni Jek Miller bu usuly görkezmegiň mysaly hökmünde bir Chrome giňeltmesini kesgitleýär.

Sahypany nädip blokirlemeli

Bu amal Google Chrome ulanyjylary bilen çäklenýär. Şeýle-de bolsa, bu giňeltmesi bolan beýleki brauzerler web sahypalaryny blokirlemek usulyny hem ulanyp bilerler. Mundan başga-da, bu ýerde gyzyklanmanyň giňelmegi “SiteBlock” giňeltmesi bolar. SpyVisit ýaly beýleki giňeltmeler bar, ýöne olaryň işleýşi birmeňzeş ýa-da az. Şu ädimleri ýerine ýetiriň:

 • Google Chrome-y işe giriziň we 'sazlamalara' basyň.
 • Sazlamalar menýusynda 'Has köp gurallara' geçiň we 'giňeltmelere' basyň.
 • Bu ýerden 'has giňeltmelere' baryp bilersiňiz.
 • Bu menýu Google Chrome web dükanyny açýar. Meşhur programma dükanlary ýaly, 'SiteBlock' gözläň we Enter basyň.
 • Gurmak işine başlamak we onuň tamamlanmagyna garaşmak üçin 'Chrome-a goşmak' düwmesine basyň.

Bu prosedurany ýerine ýetireniňizde, brauzeriňizi we adamyň girip biljek web sahypalaryny dolandyryp bilmelisiňiz. “SiteBlock” giňeltmesiniň “Google” -a degişlidigini bellemek möhümdir. Bu programma üpjünçiliginiň ygtybarlylygy ýa-da awtory bilen baglanyşykly hiç hili mesele bolmaly däldir. Bu prosedura, blokirlemek üçin bu giňeltme zerur sahypalary goşmagyňyzy talap edýär. Bu usullary bu sahypalaryň öňüni almaga kömek edip bilersiňiz:

 • Google gözleg panelinde, SERP çykýan ýerlerinden saýtlary çäklendirip bilersiňiz.
 • Şeýle hem sazlamalara girip bilersiňiz.
 • Chrome brauzeriňiz üçin giňeltmeleri dolandyrmak üçin gidiň we SiteBlock saýlaň.
 • Bu ýerden 'opsiýalara' basyň.
 • Bloklamak isleýän web sahypalaryňyzyň web sahypalaryny goşuň.
 • 'Saklamak opsiýalaryna' basmagy ýatdan çykarmaň

Şeýle hem, adamlaryň girmegini islemeýän köp web sahypasynyň sanawyny düzüp bilersiňiz. Bloklaýan web sahypaňyzyň 'www ýa-da https: //' bölegini aýyrmak möhümdir. Bu usul, protokola garamazdan ähli domenleri çäklendirýändigiňizi üpjün edip biler. Bu sazlamalary ýatda saklanyňyzdan soň, bloklanan sanawlaryňyzdaky sahypalaryň birine girmäge synanyşyp, addony synap bilersiňiz. "SiteBlock giňeltmesi bilen petiklenen" habary bu usulyň üstünlikli bolandygyny tassyklaýar.

Netije

Adamlaryň öz brauzerlerinde web sahypalaryny petiklemek islemeginiň köp usuly bar. Mysal üçin, käbir ene-atalar çagalaryň ulularyň mazmunly web sahypalaryna girmegini çäklendirip bilerler. Bu we has köp ýagdaýlarda adamlar bu elýeterliligiň öňüni almak üçin dürli usullary ulanmagy karar edip bilerler. Bu SEO gollanmasy, Chrome goşmaçalaryny ulanyp, käbir web sahypalaryny nädip blokirlemelidigini görkezip biler. “SIteBlock” ýönekeý goşmaçamyzdan, käbir domenleriň ýa-da sahypalaryň Chrome brauzeriňizden girmegini çäklendirip bilersiňiz. Bu prosedurany şu ýa-da beýleki giňeltmeleri ulanyp, beýleki brauzerlere hem ulanyp bilersiňiz.